Medial skulderinstabilitet

Skrevet av Sunniva Morgan til bloggen "Sprek Hund"  12/11-2013

Skader i hundens skulderledd er ikke uvanlig og det er heller ikke uvanlig at disse blir feildiagnostisert og feilbehandlet. Tradisjonelt sett har veterinærer vært for dårlige til å diagnostisere og behandle skader som ikke kan sees på røntgen og behandlingen blir da gjerne hvile og smertestillende. I skulderleddet (og andre deler av kroppen for den del) er det veldig mange skader som kan forekomme og krever riktig behandling for å leges uten at disse sees på røntgen. I denne artikkelen skal jeg ta for meg en sannsynligvis underdiagnostisert skulderskade.

Medial skulderinstabilitet

Medial skulderinstabilitet, forkortet MSI, er en ikke uvanlig lidelse/skade hos sports- og arbeidene hunder. Symptomer på MSI kan være alt fra prestasjonsrelaterte problemer som motvillighet ved krappe vendinger til alvorlig halthet. MSI er et symptom på skade på en eller flere av strukturene som stabiliserer skulderleddet.

NB! Har du en hund med MSI eller du har mistanke om dette er det viktig med diagnose og oppfølging av profesjonelle. Ingen av øvelsene nevnt i denne artikkelen skal igangsettes uten at dette er i samråd med veterinær eller rehabiliteringsterapeut.

Risikofaktorer

Man vet fortsatt ikke nøyaktig hva som forårsaker MSI, men risikofaktorer ser ut til å være traume, overbelastning og sammenfallende hofteleddsdysplasi. En betydelig risikofaktor kan se ut til å være aktiviteter hvor hunden gjentatte ganger plasserer skulderen nær ytterstilling i abduksjon (bevegelse ut fra kroppens midtlinje) og belaster bløtvevet på innsiden av skulderleddet. Hunder utsettes f. eks. for denne typen bevegelse når de går slalom under agility.

Anatomi

Anatomisk er skulderleddet det minst stabile leddet i hundekroppen og er avhengig av bløtvevsstrukturer for stabilitet og funksjon. Hos hunder er det skulderleddet som har det største leddutslaget og er i tillegg bevegelig i alle retninger, selv om dets primære bevegelse under aktivitet er strekk (ekstensjon) og bøy (fleksjon). Skulderens leddskål dekker overarmens hode dårlig noe som gjør at selve leddet har lite stabilitet i seg selv. Leddkapselen, leddbåndene og omkringliggende sener og leddbånd bidrar til stabiliteten i skulderen. Overbelastning eller skade på en hvilken som helst av støttestrukturene på innsiden av skulderleddet kan føre til MSI.

Historie og symptomer

Som nevnt over kan hunder med MSI ha stor variasjon i graden av symptomer avhengig av alvorlighetsgraden av skaden. MSI kan være vanskelig å diagnostisere og mange hunder får dermed feil diagnose og behandling hvis veterinæren ikke vet hvordan man undersøker for MSI. Typisk for hunder med MSI er at de ikke responderer (blir bedre) ved hvile og anti-inflammatoriske medikamenter og at hunden ofte er verre etter trening eller tyngre aktivitet.

Diagnostisering

Test av skulderabduksjon. Hunder med MSI vil utvise smerte/ubehag ved abduksjon. For å måle gradern av abduksjon bruker vi en vinkelmåler, goniomter, og sammneligner abduksjonsgraden med motsatt skulder.Hunder med MSI kan ha alt fra lett forkortet steg i skritt og trav til sterk vektbærende halthet. Avhengig av hvor lang tid skaden har vart kan man i en del tilfeller se muskelsvinn rundt den affiserte skulderen. Hunder med MSI har typisk sett nedsatt bevegelighet og ofte smerte når vi fører leddet til ytterstilling i strekk (ekstensjon). Når skulderen plasseres i abduksjon (bevgelse ut fra kroppens midtlinje) vil hunder med MSI nesten alltid reagere med ubehag. I alvorlige tilfeller kan man også kjenne en subluksasjon av skulderen. Maksimal abduksjon i en normal skulder er omkring 30 grader, men her er det noe variasjon fra individ til individ og rase til rase. F. eks. har gjerne gjeterhunder naturlig en større grad av abduksjon enn de fleste andre hunder. For å vurdere om vinkelen er unormalt stor sammenligner vi alltid med det friske beinet. I tillegg vil det være smerte ved abduksjon hos hunder med MSI. Vi tar også røntgen av skulderen for å vurdere eventuelle forandringer her som kan ha betydning for prognosen. For å stille en sikker diagnose må man gå inn med artroskop (kikkhull) i leddet og vurdere hvordan strukturene ser ut.

Test av skulderabduksjon. Hunder med MSI utviser som oftest smerte ved abduksjon. FOr å måle graden av abduksjon bruker vi en vinkelmåler, goniometer, og sammenligner abduksjonsgraden med motsatt side.

Behandling

Vorsteh Uno med skulderstabilisering, også kalt Behandling vil avhenge av graden av instabilitet. Ved svak grad vil hunden måtte gå med skulderstabilisering en periode, i tillegg må hunden følges opp med fysioterapi. Mer alvorlige tilfeller med stor grad av instabilitet behandles kirurgisk. Etter kirurgi vil skulderen stabiliseres i to til tre måneder. Både etter konservativ og kirurgisk behandling er det viktig med riktig opptrening og oppfølging med rehabilitering og fysioterapi.

Rehabiliteringsopplegg

Hvordan rehabiliteringsopplegget legges opp vurderes i forhold til flere faktorer blant annet graden av instabilitet, om den behandles kirurgisk eller ikke og om skaden oppdages og behandles i akutt fasen eller om den har en mer kronisk karakter. I tillegg må rehabiliteringen alltid tilpasses hver enkelt hund og eiers forutsetninger til å gjennomføre hjemmeøvelser/behandling. Typiske øvelser og behandling vil være massasje, mobilisering av skulderleddet, passive bevegelsesøvelser, stretching, trening av styrke og stabilitet osv.

Det å stabilisere skulderen i en lengre periode er viktig for å gi skaden tid til å lege før man begynner å gradvis belaste strukturene sånn at de igjen tåler belastningen de skal utsettes for. Ulempen med skulderstabiliseringen er at det ikke er til å komme utenom at den også gir noe begrenset bevegelighet ved strekk av skulderen. Selv om vi forsøker å forebygge dette ved øvelser og behandling er det ikke uvanlig at hundene naturlig begynner å begrense steget sitt selv sånn at de har et forkortet steg når de skal begynne å trene seg opp etter at stabiliseringen er tatt av. I denne perioden er det derfor en fordel å legge inn øvelser som spesifikt går ut på å stimulere hunden til å strekke skulderleddet. Hunden regnes ikke som ferdig rehabilitert før bevegeligheten i skulderleddet er normal og hunden har bygd opp normal styrke og utholdenhet. Dette vil vanligvis ta fra 4-6 måneder etter at behandlingen er igangsatt.

Prognose

Med riktig behandling og opptrening vil prognosen ved MSI være god.